Grupa edukacyjna POZNAJ ATOM

AKTUALNE SZKOLENIA


Szanowne Nauczycieli i Szanowni Nauczyciele, w imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Montessori bez granic oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli edukacji przedszkolnej do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Jak człowiek poznał i opanował energię". 

Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby spełniało formalne wymogi doskonalenia zawodowego. Szczegóły w poniższym liście oraz programie.

Program

   Pobierz program

Formularz

   Pobierz formularz

agnieszka


dr Agnieszka Siporska
Chemia

dr nauk chemicznych w zakresie chemii, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych, członek Zarządu Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, koordynator i realizator wielu grantów edukacyjnych (m.in. zajęć radiochemicznych dla młodzieży: „Czy bać się promieniowania jonizującego, czyli „kilka słów” o bezpiecznym wykorzystaniu energii jądrowej” oraz "Na wiedzę zawsze jest PoRa"), prowadząca zajęcia dla studentów, uczniów i nauczycieli z zakresu radiochemii i chemii jądrowej, prowadząca wykład dla studentów Wydziału Chemii UW: "Radionuklidy w środowisku naturalnym". Współautorka publikacji pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”. Koordynatorka projektu „O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie” dla młodzieży, realizowanego w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego z dotacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

lukasz

Łukasz Cheda
Chemia

inspektor Ochrony Radiologicznej (IOR-3, nr 55/2022) oraz samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów. Doktorant na Wydziale Chemii UW w ramach projektu: „Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej”. Autor dyplomu z wyróżnieniem pt. „Wykorzystanie technik izotopowych do znakowania materiałów biologicznych” wykonanego w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współautor nagrody zespołowej II stopnia w w dziedzinie radiobiologii za cykl dwóch prac naukowych nt. Wykorzystania modelu mysiego w badaniach nad skutkami biologicznego działania małych i wysokich dawek promieniowania jonizującego” przyznanej przez Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych. Realizuje zajęcia dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczących w laboratoriach z Chemii Jądrowej. Prowadzący cykl 15 zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół warszawskich z zasad ochrony radiologicznej „O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie”, realizowanego w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2018).

marcin

dr Marcin Chrzanowski
Biologia i fizyka

fizyk, chemik, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010 - 2017 specjalista badawczo - techniczny (chemia) w Zakładzie Dydaktyk Przedmiotów Szkolnych Instytutu Badań Edukacyjnych, nauczyciel chemii, fizyki i matematyki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył ponadto inżynierię materiałową (III stopień), jest magistrem chemii (chemia organiczna) i licencjatem fizyki (fizyka środowiska) oraz ukończył studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczania matematyki i biologii. Od 2015 koordynator Nocy Biologów na UW i członek Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Były pracownik i animator w Centrum Nauki Kopernik. Współautor arkuszy maturalnych i gimnazjalnych z chemii oraz dwóch repetytoriów (z chemii oraz z przedmiotów przyrodniczych) dla uczniów przygotowujących się do matury oraz do egzaminu gimnazjalnego. Współautor publikacji pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”.

tomasz

dr hab. Tomasz Wites prof.UW
Geografia

geograf, adiunkt, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej i specjalności magisterskiej Geografia świata na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2020 roku Wiceprzewodniczący PTG. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych zagadnieniom regionalnym. Recenzent kilkudziesięciu opracowań tekstowych, w tym m.in. wydanej pod honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska książki „Czarnobyl i Fukushima. Przyczyny, przebieg i konsekwencje”. Redaktor czasopisma „Miscellanea Geographica”. Laureat licznych nagród i wyróżnień, przyznanych za działalność naukową i dydaktyczną, w tym stypendysta tygodnika „Polityka” oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Popularyzator geografii. Uczestnik wypraw geograficznych zrealizowanych na sześciu kontynentach.

maciej

dr Maciej Lechowicz
Geografia


doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Od kilku lat regularnie uczestniczy w konferencjach związanych z przyszłością energetyki w Polsce. Prelegent I Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki w Warszawa „Energetyka jądrowa w nauczaniu geografii na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”. Przez 14 lat prowadził zajęcia dla studentów (pracując na Uniwersytecie Warszawskim), m.in. przez 7 lat prowadził wykłady „Zasoby naturalne świata” poruszające m.in. tematykę energetyki jądrowej. Ma również doświadczenie w prowadzeniu wykładów popularnonaukowych dla młodzieży szkolnej (cykl spotkań „Ogarnij gegrę") oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli (Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody i Geografii). Jest współautorem podręczników do geografii dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Cykl podręczników do szkoły podstawowej wydawnictwa WSiP „Geografia”. Jest nauczycielem geografii i przyrody.

wojtek

Wojciech Ronatowicz
Pedagogika


pedagog, nauczyciel w szkole podstawowej, akademik. Były koordynator Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych i Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych. Uczestnik przeszło 120 szkoleń krajowych i międzynarodowych, organizator konferencji międzynarodowych w ramach Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Prowadził nadzór merytoryczny nad kampaniami medialnymi (radio i TV). Ekspert w dziedzinie nowych technik edukacyjnych oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Koordynator szkoleń stacjonarnych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (Departament Energii Jądrowej) pt. „Jak w atrakcyjny sposób uczyć o energii jądrowej” Współautor publikacji pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli” (2020).
agnieszka

Joanna Szymańska

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika oraz studiów podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Kształcenia Nauczycieli Montessori. Absolwentka stażu dla trenerów Montessori w Rochester, Minnessota w Stanach Zjednoczonych. Absolwentka warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Aktywnie pracuje jako nauczycielka przedszkolna w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie, od 2019 r. jest w nim dyrektorka metodyczną.

magdak

Magdalena Kania-Kharroubi

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jest absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori. Ukończyła warsztaty psychologiczne oraz szkolenie w zakresie „Prowadzenie grupy i kompetencje trenerskie” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz cykl warsztatów z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC). Aktywnie pracuje jako nauczycielka Montessori, najpierw w przedszkolu, obecnie w szkole podstawowej Montessori im. św. U. Ledóchowskiej. Od 10 lat prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, a także zajęcia dla studentów na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych.

agnieszka

Magda Rozbicka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami terapia pedagogiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją polityka oświatowa. Ukończyła Warszawski Kurs Montessori organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej oraz Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w kilku edycjach warsztatów i superwizjach dla nauczycieli z Porozumienia bez Przemocy oraz w kilku edycjach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2012 roku pracuje w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie.

agnieszka

Karolina Dalessandro

Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z pracy społeczno-wychowawczej z dzieckiem i rodziną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pierwszą edycję studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim, które współprowadzone były przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Montessori bez Granic. Aktywnie pracuje jako nauczycielka przedszkolna w Przedszkolu Montessori Academy for Internationale Children, w którym również jest dyrektorką administracyjną.


Copyright PO, year 2022